TİCARİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

 

 

Alacak sigortası, işinizi ticari bor�ların �denmemesi riskine karşı korur. Faturalarınızın �denmesini temin eder, ticari faaliyetlerin getirdiği kurumsal ve siyasi riskleri g�venilir bir şekilde y�netmenizi sağlar.

Ticari bir alacağın �denmemesine baÄŸlı olarak ortaya �ıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi b�y�k �l�ekli kayıplardan korumak ve k�rlı bir ÅŸekilde b�y�mesine yardımcı olmaktır. Temel olan, ÅŸirketler, sekt�r ve ekonomik trendler hakkında g�ncel veriye sahip olarak bilgiye dayalı kredi kararları almak, kayıpların �n�ne ge�mek ve onları asgariye indirmektir.
 

�DENMEYEN FATURALARA DAÄ°R YETERSÄ°Z BÄ°LGÄ°   


 

�denmeyen faturalar bir ÅŸirketin varlıklarının y�zde 35�i kadarını oluÅŸturabilmekte, tahsil edilememeleri durumunda ise b�y�k zararlara neden olmaktadır. M�şterilerinizin �deme g�c�ne dair yetersiz bilgi, �denmeyen faturaların temel nedenidir.

Bilgi birikimimiz, doÄŸru m�şteriyi, doÄŸru pazarları ve kredi limitlerini tayin etmenize yardımcı olmakta; ticari alacakların �denmemesi riskini ortadan kaldırarak asgariye indirmektedir. Sonu� itibarı ile, mevcut m�şterilerinize daha �ok kredi limiti tanımlayabilecek ve normal koÅŸullarda daha riskli algılayacağınız yeni ve daha b�y�k m�şterilere eriÅŸmeyi hedefleyen ï¿½alışmalarınızda ï¿½ok daha g�venli bir ÅŸekilde hareket edebileceksiniz. 

M�şterileriniz �deme yapmazsa, sigortalanmış faturaların bedelini size �deyerek  bor� tahsilatı ile biz ilgileneceÄŸiz.

A�ık hesap ï¿½alışan herhangi bir ÅŸirket alacak sigortasından faydalanabilmektedir. M�şterilerimiz arasında her sekt�rden ve ï¿½l�ekten ÅŸirket bulunmaktadır. Aralarında hizmet ve mal ticaretinin de yer aldığı ï¿½ok sayıda farklı sekt�rden firma, iÅŸlerinin baÅŸarısında alacak sigortasından yararlanmaktadır.


alacak SÄ°GORTASI �RNEĞİ


Bir ÅŸirketin k�r marjının %5 olduÄŸu bir senaryo d�ş�nelim. Åžirket m�şterilerinden birinin 100.000 Dolar tutarındaki bir ticari borcunda temerr�de d�şt�ğ�n� varsayalım. B�ylesi bir durumda ortaya ï¿½Ä±kacak k�r kaybını telafi etmesi i�in 2.000.000 Dolar tutarında ilave satış ger�ekleÅŸtirmesi gerekecektir. 

Ticari alacak sigorta poli�esi, alacak hesaplarınızı y�netmenize yardımcı olur ve �deme olmaması halinde sizi tazmin eder. En �nemlisi, �denmeme durumunda nakit akışında karşılaÅŸacağınız kayıp sizi �ok zor durumda bırakabilir. �deme yapılmaması ÅŸirketinizi zayıflatır ve yatırım kapasitenizi de d�ş�r�r.


​
​​​​​​​